Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die door Helender Wijze, praktijk voor SensiPlus-therapie worden aangeboden

Artikel 2: Inschrijven

2.1 Afspraken voor Sensi-therapie sessies kunnen per telefoon of e-mail gemaakt worden.

Artikel 3: Annulering

3.1 Annulering door de cliënt dient per email of schriftelijk te gebeuren. De datum van ontvangst door Helender Wijze geldt als datum van de annulering.

3.2 De Sensi-therapie sessies kunnen kosteloos tot 24 uur van tevoren geannuleerd worden. Daarna wordt er aan de cliënt  het uurtarief doorberekend.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

4.1 Alle betalingen voor de Sensi-therapie behandelingen en overige worden voldaan op IBAN NL14 TRIO 0254 7525 35 t.n.v. S.A.T. Wesseling.

4.2 Op de factuur staat dat de factuur binnen 14 dagen moet zijn voldaan tenzij er in termijnen wordt betaald. De termijnen en het termijnbedrag wordt in samenspraak afgesproken.

4.3 Bij niet nakoming van de overeengekomen betalingstermijnen is de cliënt in verzuim. Helender Wijze behoudt zich het recht voor om per betalingsherinnering € 15 administratiekosten in rekening te brengen.

4.4 Bij het uitblijven van betaling zijn alle buitengerechtelijke incassokosten volledig voor rekening van de cliënt , t.w. de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, overeenkomstig de gebruikelijke tarieven.

Artikel 5: Uitvoering.

5.1 De met Helender Wijze gesloten overeenkomst leidt voor Helender Wijze tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

5.2 Helender Wijze behandeld óf op locatie óf thuis. De afspraak hierover wordt gezamenlijk gemaakt.

5.3 Helender Wijze is per 1 januari 2017 aangesloten bij een beroepsvereniging. CAT ( Collectief Alternatieve Therapeuten). Deze vereniging behartigd mijn belangen als SensiPlus therapeut. Verdere informatie over de beroepsvereniging vind je op de website https://catcollectief.nl/kwaliteitsgarantie/

5.4 Voor zover Helender Wijze voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door de cliënt, is Helender Wijze uit haar verplichtingen ontslagen bij onjuist verstrekken van deze informatie of gebrek aan medewerking.

Artikel 6: Klachtenprocedure

6.1 Bij eventuele klachten gaan wij ervan uit dat zowel Helender Wijze als de cliënt  een eigen verantwoordelijkheidsaandeel heeft in de ontstane situatie.

6.2 Mocht er een klacht zijn, wordt geprobeerd de klacht in goed overleg tussen Helender Wijze en de cliënt op te lossen. Officiële klachten  kunnen worden ingediend bij het GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten.  Per 1 januari 2018 is Helender Wijze, praktijk voor SensiPlus-therapie bij deze instantie aangesloten. Voor informatie kun je terecht op de website    Gatgeschillen  . Het GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten) is een geschilleninstantie die opgericht is door kenners van het veld in samenwerking met een cliënten organisatie en advocaten met een hart voor de branche. Het GAT is speciaal opgericht en op maat gemaakt voor aanbieders van alternatieve en complementaire zorg. Met het GAT kiest een alternatief therapeut voor professionele zorg op maat. Na het in werking treden van de wet WKKGZ is het voor alternatief genezers in Nederland verplicht om aansluiting te zoeken bij een erkende en onafhankelijke geschillencommissie.               .

6.3 Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

6.4 Het indienen van een klacht ontslaat de cliënt niet van haar betalingsverplichting.

Artikel 7: Overige bepalingen

7.1 Helender Wijze verplicht zich tot geheimhouding van wat zij in het kader van de behandelingen te weten is gekomen. Deze verplichting blijft na het beëindigen van de behandelingen bestaan.

7.2 Helender Wijze verwacht van cliënten openheid van zaken m.b.t. informatie die van invloed kan zijn op de behandelingen. Tevens verwacht Helender Wijze dat cliënte zowel fysiek als geestelijk in staat zijn om de behandelingen te doorstaan.

7.3 Helender Wijze  zal altijd adviseren om met lichamelijke klachten naar de huisarts te gaan. SensiPlus-therapie is geen vervanging voor een consult bij de huisartsenpraktijk.

7.4 Helender Wijze sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit van elke vorm van schade (psychisch, emotioneel, fysiek alsook materieel) opgedaan voor, tijdens, na en (direct dan wel indirect) ten gevolge van de verkregen behandelingen.

7.5 Op de overeenkomst tussen Helender Wijze en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

Heiloo, februari 2017

Share This